วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ข่าวสารทั่วไป

📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เตือน⛈️พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เตรียมรับผลกระทบ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์”
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รับถ่ายโอนพนักงาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า