Monday, 27 June 2022

ข่าวสารทั่วไป

เป็นข่าวสารทั่วไปของเทศบาล

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2565)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เตือน⛈️พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เตรียมรับผลกระทบ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงดินสำเร็จรูป ทางเชื่อม หมู่ 6 ถึง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสผ่านอากาศเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
    • 1
    • 2
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ