Monday, 27 June 2022

สำนักปลัด

ข่าวสารของสำนักปลัด

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล(ภาคเย็น) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

03 Jun 2022
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล(ภาคเย็น) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย

มอบกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 823 แผ่น และครอบ จำนวน 191 แผ่น ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 น.

02 May 2022
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 และ 13) จากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ