Thursday, 20 January 2022

สำนักปลัด

ข่าวสารของสำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย

14 Jan 2022
จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย

เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า

15 Dec 2021
วันที่ 15- 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนทาสบเส้า การสร้างแบรนด์บรรจุภัณฑ์และการขายสินค้าออนไลน์และการ
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย