Wednesday, 28 September 2022

ทั่วไป

เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเจ้าของที่ดินข้างเคียง ชี้แนวเขตที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า(ฝั่งแดง)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า(กิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ทา ณ ฝายบ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3
ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 7 บ้านดอยสารภี
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ลำห้วยช้างตาย หมู่ 13 บ้านดง
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำเดือน พ.ย. 64
Recent posts
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณ เสียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ลงพื้นที่เพื่อเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหารางน้ำระบายไม่ทันไหลเข้าบ้านประชาชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี
ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานจักรอุตสาหกรรม
ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทาสบเส้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565