Thursday, 20 January 2022

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ลำห้วยช้างตาย หมู่ 13 บ้านดง
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำเดือน พ.ย. 64
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จัดการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย และความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย