Monday, 27 June 2022

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลบทาสบเส้า

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2565)

08 Mar 2022
https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA 2565) ผ่านทาง QR Code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนข้างบ้าน นางบัวเสน คำซาว ถึง บริเวณเสื้อบ้าน หมู่ 5 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 Feb 2022
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนข้างบ้านนางบัวเสน คำชาว ถึง บริเวณเสื้อบ้าน หมู่ 5 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทา สบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 512,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

10 Jan 2022
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด นั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้

้ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

18 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูป ตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยข้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

15 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยช้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบ เส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 518,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ พัสดุ-จ้างก่อสร้างโครงกา

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาล ตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

25 Oct 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 543,300.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง 529,600.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละ
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ