วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ย. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๓,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ-ขน-แลดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

09 ก.พ. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เฮ้าส์เวิร์ค โซลูชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกาศผู้ชนะการเสน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ม.ค. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,300.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธ.ค. 2020
ตามประกาศ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 พ.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านท

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 พ.ย. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ-ซ่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 พ.ค. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง (ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น๕๖๔,๐๐๐.๐๐บาท(ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าบ้านนายแสง ณ ลำพูน หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าบ้านนายแสง ณ ลำพูน หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วต ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดาคาครั้งนี้เป็นเงินลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่-ดาวน์โหลด
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ