Thursday, 20 January 2022

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลบทาสบเส้า

้ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

18 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูป ตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยข้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

15 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยช้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบ เส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 518,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ พัสดุ-จ้างก่อสร้างโครงกา

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาล ตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

25 Oct 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 543,300.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง 529,600.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 Sep 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๓,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ-ขน-แลดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

09 Feb 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เฮ้าส์เวิร์ค โซลูชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกาศผู้ชนะการเสน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 Jan 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,300.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 Dec 2020
ตามประกาศ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 พ.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านท

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 Nov 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ-ซ่อ
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย