Wednesday, 28 September 2022

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวสารเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา

19 Sep 2022
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวอริสรา นาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบการ ประจำปี 2565 ต่อไป

มอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565

07 Sep 2022
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้าชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ครัวเรือน นางภัณฑิลา แสนโส หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ครัวเรือน นางอัมลา ปละอุด หมู่ที่ 13 บ้านทาดงรองชนะเลิศ อันดับ 2
Recent posts
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณ เสียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ลงพื้นที่เพื่อเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหารางน้ำระบายไม่ทันไหลเข้าบ้านประชาชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี
ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานจักรอุตสาหกรรม
ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทาสบเส้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565