วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

กองสาธารณสุขฯ

ขอประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔

29 ธ.ค. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญดาวน์โหลด แนวทางการปฏิบัติดาวน์โหลด กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมดาวน์