Thursday, 20 January 2022

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวสารเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

04 Jan 2022
วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจหลังเดินทางกลับมาทำงานในวันแรกอย่างปลอดภัย หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปี

ลงพื้นที่ประเมินสถานที่และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัวในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

17 Dec 2021
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป้วด และผู้ใหญ่บ้านทาดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประเมินสถานที่และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัวในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย