วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

กองสวัสดิการและสังคม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน หมู่ที่ 13 บ้านทาดง
เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจกถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
    • 1
    • 2