วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

กองสวัสดิการและสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ประชุมชี้แจงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีขอรับบุตรธรรม
เทศบาลตำบทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พ.ย 2562
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเรื่้อรังด้วยโรคกระดูกทับเส้น
ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)