Thursday, 30 June 2022

กองสวัสดิการสังคม

ข่าวเกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม

ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook

22 Jun 2022
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมาย นายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าทีมพี่เลี้ยง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13

16 Jun 2022
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัยและหมู่ท

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

15 Jun 2022
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 1, 3, 9 รวมจำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อประสานขอรับควา

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีคนพิการและผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัย และห้องน้ำให้เหมาะสม

19 May 2022
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 -11.30 น.นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสบเส้า และหมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีคนพิการและผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัย และห้องน้ำใ

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือบริจาคแพมเพิสตามโครงการธนาคารแพมเพิสเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและคนพิการ

09 May 2022
เทศบาลตำบลทาสบเส้า พร้อมศูนย์บริการคนพิการและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือบริจาคแพมเพิสตามโครงการธนาคารแพมเพิสเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า โทร.053-976018 ต่อ 17
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13