วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคม

ออกตรวจรับงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ
ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีขอรับเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน
มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ
มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564
มอบเครื่องโม่แป้ง/บดแป้ง ให้แก่กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสภาเด็กและเยาชน กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์
ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563