วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม

มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบรมโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (การทำภาชนะจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ)
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพื่ออบรมให้ความรู้และทบทวนการใช้งานจักรอุตสาหกรรม
จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหารและขนม ประจำปี 2563
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงวัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า รุ่นที่ 1/2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬา
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้กับคนพิการในพื้นที่
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ