Monday, 27 June 2022

กองช่าง

ข่าวเกี่ยวกับกองช่าง

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันสลิง

15 Jun 2022
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันสลิง โดยการติดตั้งเรียงหินในกล่องแกเบี้ยน ตลิ่งลำน้ำแม่ทา บริเวณ หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตามการร้องขอของเทศบาลตำบลทาสบเส้าเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอขอบคุณสำนักงานโยธาธิการ จังหวัด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2565)

08 Mar 2022
https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA 2565) ผ่านทาง QR Code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ