วันพุธ, 22 กันยายน 2564

กองคลัง

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง

17 ก.ย. 2021
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุงและหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชา

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือและหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง

16 ก.ย. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือและหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ย. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๓,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ-ขน-แลดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ