วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

09 ก.พ. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เฮ้าส์เวิร์ค โซลูชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกาศผู้ชนะการเสน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ม.ค. 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,300.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธ.ค. 2020
ตามประกาศ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 พ.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านท

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 พ.ย. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ-ซ่อ