Thursday, 20 January 2022

กองคลัง

ข่าวของกองคลัง

้ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

18 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูป ตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยข้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

15 Nov 2021
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยช้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบ เส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 518,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ พัสดุ-จ้างก่อสร้างโครงกา
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย