Wednesday, 28 September 2022

กองคลัง

ข่าวของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 Sep 2022
ตามประกาศ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นั่น โครงการจัดซื้อกล้องโทรรศน์เจรปิดCCTV ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับ

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 Sep 2022
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง สิ้น ๖๑๑,๒๕๖.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ ๑ โครงการ วง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณ เสียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 Aug 2022
ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่หา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องจาก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 Aug 2022
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 601,300.00 บาท (หกแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 601,656.00 บาท (หกแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รา
Recent posts
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณ เสียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ลงพื้นที่เพื่อเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหารางน้ำระบายไม่ทันไหลเข้าบ้านประชาชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี
ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานจักรอุตสาหกรรม
ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทาสบเส้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565