วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

กองคลัง

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

06 ม.ค. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563  เทศบาลฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินแล

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

06 ม.ค. 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 เทศบาลฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิงป

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

11 ธ.ค. 2019
เทศบาลฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิงปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำทาสบเส้า ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดแนบท้าย) จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ