Wednesday, 20 October 2021

กองการศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอน

07 Jun 2021
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 3 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

27 May 2021
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 3 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ละหมู่บ้าน และเพื่อให้การดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

17 May 2021
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 2 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แต่ละหมู่บ้าน และเพื่อให้การดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ไปร
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)
มอบกระเบื้องและครอบกระเบื้อง ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564