Wednesday, 28 September 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1  ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้