Monday, 18 October 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบความรู้เฉพาะคำแหน่ง (ภาค ข)

ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ.๒๕64 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าประจำปีงบประมาณ 2564  โดยดำเนินการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 – 15 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ สอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) รายละเอียดดังนี้