Wednesday, 28 September 2022
sdsdsds

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2565)

08 Mar 2022
https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA 2565) ผ่านทาง QR Code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/s795rj

มอบนมผงให้กับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน – 3 ปี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

04 Mar 2022
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบนมผงให้กับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 3 ปี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนสวัสดิการ