Friday, 12 August 2022
sdsdsds

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 6 บ้านร้องเรือ

30 Mar 2022
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเสริ

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 8 บ้านดอนชัย

29 Mar 2022
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเ

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน

25 Mar 2022
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเ

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 3 บ้านศาลา

24 Mar 2022
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี แล

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 9 บ้านหล่ายทา

23 Mar 2022
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเสร

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 1 บ้านสบเส้า

22 Mar 2022
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเ