Wednesday, 20 October 2021
sdsdsds

มอบเครื่องสูบน้ำแบบปั้มบาดาลซัมเมิร์สซิเบิล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำและเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า

30 Sep 2021
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องสูบน้ำแบบปั้มบาดาลซัมเมิร์สซิเบิล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำและเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนางมาลี คำนาศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1 และนายโพด พงสปิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสบ

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

30 Sep 2021
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ใน 3 กิจกรรมหลัก โดยเฉพาะการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาคนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ ผู้สูงอายุในพื้

ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564

28 Sep 2021
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุท

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ จำนวน 11 ราย ตามโครงการ พม.ปันสุขเพื่อคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

28 Sep 2021
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทา่สบเส้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ จำนวน 11 ราย ตามโครงการ พม.ปันสุขเพื่อคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน