Wednesday, 20 October 2021
sdsdsds

มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า

27 Aug 2021
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 2 บ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย

27 Aug 2021
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย (เทศบาลตำบลทาสบชัยเสนอแลกพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมพื้นที่(เต็มหมู่บ้าน) หมู่ 1 และ หมู่ 9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบชัย กับวัดหล่ายสาย สนามกีฬา และตลาดหล่ายสาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหล่ายส