Wednesday, 20 October 2021
sdsdsds

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (เทศบาลตำบลทาสบเส้า)

27 May 2021
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้ให้การต้อนรับนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (เทศบาลตำบลทาสบเส้า)ตามโครงการขยายเครือข่ายงานและการพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 3 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

27 May 2021
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 3 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ละหมู่บ้าน และเพื่อให้การดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยั