Thursday, 30 June 2022
sdsdsds

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 Nov 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม.6 ถึง บริเวณม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ-ซ่อ
    • 1
    • 2