Thursday, 30 June 2022
sdsdsds

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ

14 Oct 2020
ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจ ไปแล้วนั้น การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีรายชื่อผู้สมัครสอบผ่านในภาคความสามารถทั่วไป ภาค ก ในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าดูผลการสอบแข่งขันได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันเวลาราชการ 191.63-การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแขดาวน์โหลด
    • 1
    • 2