Thursday, 30 June 2022
sdsdsds

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25 Aug 2020
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงฆ่าสัตว์(เก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสถานที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่ อีกทั้ง เป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองเหล่าฮ้อ ม.3 บ้านศาลาแม่ทา

20 Aug 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองเหล่าฮ้อ ม.3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะไการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 858,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬา

18 Aug 2020
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้าและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงวัย รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้รับเกียรติจากท่านสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นปร
    • 1
    • 2