วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25 ส.ค. 2020
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงฆ่าสัตว์(เก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสถานที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่ อีกทั้ง เป

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬา

18 ส.ค. 2020
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้าและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงวัย รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้รับเกียรติจากท่านสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นปร
    • 1
    • 2