Thursday, 30 June 2022
sdsdsds

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 May 2020
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง (ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น๕๖๔,๐๐๐.๐๐บาท(ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)