Thursday, 28 October 2021

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1  ประจำปี 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้