Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน