Thursday, 28 October 2021

🔴Fecebook live “เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยใช้ช่องทาง Facebook Live