Thursday, 28 October 2021

🔴สรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ตามที่มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทาสบเส้า ระหว่างวันที่ 8-12กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งได้ดังนี้

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จำนวน 3 ราย

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 20 ราย

3. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 17 ราย

รวมทั้งสิ้น 40 คน