Thursday, 28 October 2021

☎️สายด่วน 1444 บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

“สายด่วน 1444 “เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2564

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง