Tuesday, 27 September 2022

้ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูป ตัวยู ลำเหมืองรับน้ำเสียพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงสู่ลำเหมืองน้ำบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดงหมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน(ตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง ๒๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย