Thursday, 28 October 2021

โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง (เคารพธงชาติ สวดมนต์) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมเข้าจังหวะ (การเต้นบาสะโลบ) มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35 คน