Thursday, 30 June 2022

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักศาสนากับผู้สูงอายุ โดยพระมหานพดล อกิญฺจโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านดง และกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าเรียนทั้งสิ้นจำนวน 35 คน