วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง

9 มกราคม 2562 เทศบาลได้จัดให้มีการรณรงค์ โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของกระทรวงมหาดไทย ทาสบเส้าเทศบาลสะอาด ร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง