Thursday, 28 October 2021

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า กองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทาสบเส้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง