วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

โครงการเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมใจ ชุมชนสะอาด ตลาดร้านค้าปลอดขยะเปียก ปลอดโรค

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมใจ ชุมชนสะอาด ตลาดร้านค้าปลอดขยะเปียก ปลอดโรค ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน