Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น(บุคคลต้นแบบแห่งปี) ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบแห่งปี) ประจำปี 2564 ให้กับนายมงคล มันทะคำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้