Wednesday, 28 September 2022

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัยและความโปร่งใสใน การทำงาน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัยและความโปร่งใสใน การทำงาน ณ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม และท่านพระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม