Wednesday, 28 September 2022

โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและนางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน