Wednesday, 28 September 2022

โครงการส่งเสริมอาชีพทำพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทำพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.) หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน