Wednesday, 28 September 2022

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า (กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า (กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า) ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.) หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าและกลุ่มสตรีที่สนใจ จำนวน 20 คน