Wednesday, 28 September 2022

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัยให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม และกิจกรรมเข้าค่ายเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า