Thursday, 28 October 2021

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสภาเด็กและเยาชน กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายรังสรรค์ กันทาธง ผอ.กองช่างปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสภาเด็กและเยาชน กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์ ณ โรงเรียนวัดอรัญญาราม เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า