Wednesday, 28 September 2022

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562” เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน