Thursday, 30 June 2022

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมพนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และจริยธรรมที่พึ่งประสงค์ให้กับพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน