Friday, 12 August 2022

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 และกิจกรรมเด็กไทยโตไปไม่โกง

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 และกิจกรรมเด็กไทยโตไปไม่โกง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ซึ่งเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการฯและพระอาจารย์มหาเอนก กองเขียว วัดหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นวิทยากรในการอบรม