Monday, 18 October 2021

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมพนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน