Wednesday, 28 September 2022

โครงการศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการฝึกอบรมโครงการศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและสิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง