Thursday, 30 June 2022

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE Number One) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE Number One) ประจำปี 2563 แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จำนวน 70 คน โดยให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน กลไกการออกฤทธิ์ของสารเสพติด อันตรายของสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด กฏหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด และบทบาทหน้าที่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน