Wednesday, 28 September 2022

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุงลาย นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ อสม.แต่ละหมู่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากโรคติดต่อโดยยุงลาย