Monday, 18 October 2021

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นผู้กล่าวรายงาน