Monday, 18 October 2021

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี 5 ส.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการจัดโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี 5 ส. ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเกิดเป็นศุนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยั่งยืน และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาวัดศาลาแม่ทา ด้วย