Thursday, 30 June 2022

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2563

ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2563
🌼1.1 แหล่งเรียนรู้ วัดดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
🌼1.2 แหล่งเรียนรู้ สถานีรถไฟศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
🌼1.3 แหล่งเรียนรู้ สะพานขาวทาชมพู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน