Wednesday, 28 September 2022

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 3-5 ปี และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพคลอดจนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย โดยมีกิจกรรม นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทา่สบเส้า จำนวน 29 คน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟศาลาแม่ทาถึงสถานีรถไฟทาชมพู และเดินทางไปชมวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล หมู่ที่ 12 บ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสามารถติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า